www.krajoweramykwalifikacji.pl
KRK
Organizator
Galeria
Media o nas
Kontakt
Praca metodą warsztatową - metodyka pracy z umiejętnościami i postawami według ERK

WPROWADZENIE
"Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem."
Konfucjusz


We współczesnej edukacji coraz bardziej ważne staje się uczenie przez doświadczenie. Formą pracy, która daje szansę, na takie uczenie się jest metoda warsztatowa. Wykorzystywanie metody warsztatowej w pracy z uczniem sprawia, że oprócz zdobywania wiedzy, ma on okazję podjąć działania służące pracy nad wzbogaceniem osobowości. Praca tą metodą jest okazją m.in. do wzbogacanie wyobraźni ucznia, kształtowania umiejętności wartościowania, budzenia i pogłębiania świadomości samego siebie i innych, a także kształcenia zdolności projektowania nowych działań. Metoda warsztatowa sprawia, że uczeń staje się osobą, która ma wpływ na to, co będzie się działo na lekcji, jest współtwórcą pracy dydaktycznej. Praca warsztatowa uaktywnia ucznia i wymaga od niego większego zaangażowania w daną sytuację. Przekłada się to na kreowanie aktywnych postaw społecznych w dorosłym życiu.

Biorąc pod uwagę zalety płynące z pracy metodą warsztatową, wychodzimy do Państwa z propozycją kursu dotyczącego tej właśnie formy pracy.

CELE KURSU
Cel główny kursu:
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty w zakresie projektowania i realizacji autorskich scenariuszy warsztatowych nakierowanych na rozwój umiejętności i postaw ucznia.

Cele szczegółowe:
 • Zapoznanie ze specyfiką pracy warsztatowej, jako metody pracy z umiejętnościami i postawami,
 • Zapoznanie ze strukturą warsztatu,
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu procesów grupowych.
 • Zaprojektowanie autorskiego scenariusza warsztatu,
 • Przeprowadzenie i dokonanie ewaluacji warsztatu we własnym środowisku szkolnym,
 • Nabycie umiejętności jeszcze lepszego gospodarowania potencjałem grupy.

GRUPA DOCELOWA
Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności pracy metodą warsztatową, a w szczególności do nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty,

W PROGRAMIE
Struktura kursu:
E-learning + warsztaty

WARSZTAT
1. Grupa otwarcia
 • Zawiązanie grupy
 • Świadomość wyrażania własnych emocji
 • Pogłębianie relacji emocjonalnych pomiędzy uczestnikami
 • Rozwój komunikacji interpersonalnej
 • Nawiązywanie więzi w grupie

2. Metodyka pracy warsztatowej -Przeprowadzanie autorskich warsztatów
 • Projektowanie ćwiczeń nakierowanych na rozwój umiejętności i postaw (umiejętności interpersonalne i społeczne, świadomość emocji, gospodarowanie przestrzenią wolności, branie odpowiedzialności, wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości)
 • Przeprowadzanie autorskich warsztatów rozwijających umiejętności i postawy w zespole klasowym

3. Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w szkole
 • Prezentacja zrealizowanych warsztatów
 • Ewaluacja scenariuszy warsztatów

E-LEARNING
 • Charakterystyka zajęć warsztatowych
 • Struktura warsztatu
 • Wolność i odpowiedzialność w pracy warsztatowej
 • Procesy grupowe
 • Nowa rola nauczyciela
 • Efekty, zyski z pracy warsztatowej dla prowadzącego i uczestnika

KORZYŚCI
Po zakończeniu kursu uczestnik
Zna:
 • Specyfikę pracy warsztatowej
 • Strukturę warsztatu
 • Sposoby ewaluacji warsztatu
 • Zjawiska grupowe, etapy procesu grupowego

Potrafi:
 • Zdiagnozować potencjał ucznia
 • Aranżować sytuacje sprzyjające i rozwijające współpracę w grupie
 • Zaprojektować i przeprowadzić autorski scenariusz warsztatu
 • Kształtować postawę wolności i odpowiedzialności uczniów za podejmowane przez nich działania
 • Efektywnie zarządzać potencjałem grupy
 • Dokonać ewaluacji warsztatu

Jest świadom:
 • Własnych emocji i stylu komunikacji
 • Własnego sposobu funkcjonowania w grupie
 • Procesów zachodzących w grupie
 • Własnych zasobów przydatnych w prowadzeniu zajęć metodą warsztatową

METODY PRACY
1. Metoda warsztatowa w ramach, której pojawią się:
 • Mini-wykład,
 • Prezentacja multimedialna,
 • Scenki,
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • Dyskusje,
 • Burza mózgów,
 • Zadania aktywizujące uczestników.

2. E-learning

CZAS TRWANIA
 1. Zajęcia warsztatowe - 48 godzin (trzy weekendy)
 2. E-learning – równolegle do zajęć warsztatowych

TERMINY KURSU:
05-06 listopada 2011 r., 19-20 listopada 2011 r., 10-11 grudnia 2011 r.

MIASTA, GDZIE ODBĘDZIE SIĘ KURS:
Bydgoszcz, Bytom, Głogów, Jasło, Konin, Koszalin, Lublin, Łódź, Słupsk, Starachowice, Wodzisław Śląski.

KOSZT
999 zł

PROWADZĄCY
Trenerzy CKiP www.szkolenia.ipt.plDostępne kursy (przejdź do poszczególnych kursów po szczegóły):